Voor mediators
Wil je systemisch leren werken of ben je op zoek naar intervisiebegeleiding?
Klik dan hier voor meer informatie.


Laatste nieuwsbrief:

'Wie ben je en wat laat je van jezelf zien?'  

Lees meer blogs uit nieuwsbrieven

 


Laatste column:

'Welke wens of grens speelt een rol bij jouw boosheid?' bij:

Lees meer columns bij Damespraatjes

Algemene voorwaarden Mayke Smit - Training, coaching & advies

Algemene voorwaarden bij aangaan en uitvoering van opdrachten door Mayke Smit - Training, coaching & advies.

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van Mayke Smit - Training, coaching & advies, overeenkomsten tussen Mayke Smit - Training, coaching & advies (hierna te noemen Mayke Smit) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes
Offertes van Mayke Smit - Training, coaching & advies zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Mayke Smit zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

De met een opdracht gepaard gaande verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet door Mayke Smit kan worden gegarandeerd.

Offertes hebben een geldigheidsduur van zes weken. Alleen een wederzijds ondertekende schriftelijke opdracht van de opdrachtgever verbindt Mayke Smit tot het uitvoeren van het geoffreerde.

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Mayke Smit nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Mayke Smit betrokken (zullen) zijn.

Als Mayke Smit daarom verzoekt verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met bureau en telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

4. Personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

5. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken waarop Mayke Smit geen invloed kan uitoefenen, en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Mayke Smit kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Mayke Smit ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mayke Smit gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6. Tarieven
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Mayke Smit noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

7. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, die niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden, tenzij anders overeengekomen, maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan Mayke Smit de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Mayke Smit de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk zal dit door Mayke Smit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.

9. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Mayke Smit worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die zij verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Mayke Smit kan dan ook niet altijd van tevoren exact aangeven hoe lang de looptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 15 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Mayke Smit hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10. Annuleringskosten
Annulering tot een maand voor de datum van de start van de uitvoering is kosteloos. Bij annulering binnen een maand tot 14 dagen voor de geplande start van de uitvoering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor de start van de uitvoering wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht.

Bij annulering door Mayke Smit wegens ziekte of andere dringende omstandigheden, binnen 14 dagen voor de start van de uitvoering, wordt zorg gedragen voor kwalitatief gelijkwaardige vervanging. Mocht dit niet lukken en zijn er voor de opdrachtgever annuleringskosten ten gevolge van accommodatie-reservering ontstaan dan kan de opdrachtgever deze aan Mayke Smit doorberekenen. Overige kosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij Mayke Smit - Training, coaching & advies.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft Mayke Smit - Training, coaching & advies vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Mayke Smit mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Mayke Smit - Training, coaching & advies behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich brengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen zijn en blijven het eigendom van Mayke Smit - Training, coaching & advies.

De opdrachtgever krijgt gebruiksrecht (de volledige en vrije beschikking) over de resultaten van de opdracht en heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

13. Vertrouwelijkheid
Mayke Smit - Training, coaching & advies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Mayke Smit zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Mayke Smit aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Mayke Smit, de werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage ter beschikking stellen. Mayke Smit behoudt zich het recht voor om de naam van de opdrachtgever te vermelden op haar website, in publicaties en/of in reclameuitingen, zulks met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever.

14. Aansprakelijkheid
Mayke Smit - Training, coaching & advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Mayke Smit is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Mayke Smit van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Mayke Smit voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft of zal ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

15. Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Mayke Smit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Mayke Smit toerekenbaar is. Indien Mayke Smit uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Mayke Smit zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Mayke Smit, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mayke Smit en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

16. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17. Geschillenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag.

18. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Mayke Smit - Training, coaching & advies.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

M: 06-53208769   |   mail@maykesmit.nl   |   KvK Den Haag nr: 58258531  |