Algemene voorwaarden Mayke Smit - Training, coaching & advies (2018)

Algemene voorwaarden bij aangaan en uitvoering van opdrachten door Mayke Smit - Training, coaching & advies.

1. Definities
a. Mayke Smit: voluit “Mayke Smit, Training, Coaching & Advies”, opdrachtneemster, gevestigd te Den Haag, KvK-nr. 58258531;
b. Opdrachtgever: de afnemer of koper van een dienst en/of product van Mayke Smit;
c. Deelnemer: iemand die als persoon deelneemt aan een dienst;
d. Dienst: een coachingtraject, advies, training, workshop of aanverwante dienst door Mayke Smit;
e. Product: een aan een dienst gerelateerd product;
f. Overmacht: een niet aan Mayke Smit toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Mayke Smit kan worden gevergd;
g. Schriftelijk: op papier, via e-mail, per sms of per whatsapp-bericht.
 
2. Geheel van afspraken
a. Mayke Smit verricht de dienst binnen het kader dat opdrachtgever opgeeft, maar verder zelfstandig en naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting (omdat het resultaat sterk afhangt van de inspanning van de opdrachtgever of de deelnemer), met de zorgvuldigheid van een professioneel en deskundig dienstverlener.
b. Mayke Smit brengt aan opdrachtgever een begroting of offerte uit met het tarief (ex. BTW), het aantal diensten en/of producten, het aantal deelnemers, de wijze van levering, de locatie, de reistijd en -kosten, een globale planning met uren en evaluatiemomenten. Als meerwerk ontstaat, treedt Mayke Smit vooraf in overleg met opdrachtgever over de vergoeding daarvan. Mayke Smit kan niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen of te laat geaccepteerde offertes.
c. Mayke Smit houdt zich aan de ethische code van Phoenix opleidingen, waarvan de link terug is te vinden op de contactpagina van de website van Mayke Smit (www.maykesmit.nl).
d. In geval een bepaalde looptijd is overeengekomen, kan tussentijdse beëindiging door beide partijen alleen plaatsvinden met een opzegtermijn van een maand en onder opgave van een zwaarwegende reden. Als opdrachtgever opzegt zonder zwaarwegende reden, dienen de gederfde inkomsten van Mayke Smit redelijkerwijs te worden gecompenseerd.
e. De offerte, de kernovereenkomst, nadere schriftelijke afspraken, de ethische code van Phoenix opleidingen en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte afspraak.
 
3. Overmacht
a. Bij tijdelijke overmacht komt Mayke Smit de overeengekomen verplichtingen zo goed mogelijk na. Na twee maanden overmacht is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
b. Opdrachtgever en Mayke Smit kunnen na overmacht de afspraken beiden herzien.
c. Mayke Smit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 
4. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
a. Mayke Smit en opdrachtgever gaan uiterst vertrouwelijk met de wederzijds gekregen informatie om, tenzij de informatie al openbaar is of moet worden gemaakt.
b. Opdrachtgever geeft Mayke Smit toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan de opdrachtgever, onder de voorwaarde dat Mayke Smit geen vertrouwelijke informatie openbaart.
c. Mayke Smit gaat daarnaast zeer vertrouwelijk om met persoonsgegevens van opdrachtgever en/of deelnemer en gebruikt deze alleen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij (en alleen voor zover) dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Naast deze algemene voorwaarden komt Mayke Smit haar overige AVG-verplichtingen na in andere documenten (waaronder een privacyverklaring en een verwerkingsregister).
 
5. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever
a. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Mayke Smit nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Mayke Smit betrokken (zullen) zijn.
b. Als Mayke Smit daarom verzoekt verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met bureau en telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.
 
6. Beperking aansprakelijkheid
a. Mayke Smit is alleen aansprakelijk voor directe schade aan opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van Mayke Smit.
b. Mayke Smit is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill.
c. Mayke Smit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van
    opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals het niet tijdig, onjuist of
    onvolledig verstrekken van informatie.
d. Mayke Smit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
e. De totale aansprakelijkheid van Mayke Smit omvat nooit meer dan het laagste van deze twee bedragen
het bedrag dat Mayke Smit en opdrachtgever voor de lopende opdracht zijn overeengekomen;
het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Mayke Smit uitkeert, plus het eigen risico.
f. Opdrachtgever vrijwaart Mayke Smit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Mayke Smit toerekenbaar is.  
 
7. Intellectuele eigendomsrechten
a. Mayke Smit heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door Mayke Smit zijn vervaardigd. Opdrachtgever mag deze werken dus niet zonder toestemming van Mayke Smit bewerken, verveelvoudigen of openbaarmaken. 
b. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het exclusieve gebruiksrecht van de werken die door Mayke Smit specifiek voor opdrachtgever zijn vervaardigd.
 
8. Betaling en tarieven
a. Mayke Smit kan maandbetaling of vooruitbetaling van het verschuldigde factuurbedrag verlangen.
b. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Mayke Smit noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
c. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum, daarna kan Mayke Smit buitengerechtelijke incassokosten en/of proceskosten in rekening brengen.
d. Niet tijdige betaling geeft Mayke Smit het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en/of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.
 
9. Annuleren
a. Als opdrachtgever of een deelnemer een reeds geplande dienst annuleert, betaalt opdrachtgever het volgende percentage van het overeengekomen bedrag:
bij annulering tot een maand voor aanvang uitvoering: 0%
bij annulering vanaf een maand tot 14 dagen voor aanvang uitvoering: 50%
bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang uitvoering: 100%
b. Bij annulering door Mayke Smit wegens ziekte of andere dringende omstandigheden, binnen 14 dagen voor de start van de uitvoering, wordt in overleg met opdrachtgever indien gewenst zorg gedragen voor kwalitatief gelijkwaardige vervanging of wordt gezocht naar een alternatieve datum voor de uitvoering van de dienst. 
 
10. Klachten en toepasselijk recht
a. Een dienst van Mayke Smit is persoonsgebonden en daarmee afgestemd op de persoon van de deelnemer. Omdat het bij een dienst een inspanningsovereenkomst betreft en Mayke Smit niet kan nagaan in hoeverre opdrachtgever of deelnemer adviezen en/of instructies opvolgt (of in hoeverre andere factoren van invloed zijn op het resultaat bij opdrachtgever of deelnemer), kan Mayke Smit hierover geen garantie afgeven. Wel kan Mayke Smit gehouden worden aan de ethische code van Phoenix opleidingen en het leveren van een kwaliteit die van een deskundige op het gebied van de geleverde diensten redelijkerwijze mag worden verwacht.
b. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan Mayke Smit te worden gemeld, daarna wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Opdrachtgever dient Mayke Smit een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.  
c. Het melden van klachten schort een eventuele betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
d. Het geheel van afspraken met Mayke Smit valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.
e. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de Rechtbank in Den Haag.
 
11. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Mayke Smit, Training, Coaching & Advies.